Plastové liekovky - bezpečnosť

V posledných rokoch aj v zdravotníctve dochádza k nahradzovaniu klasických sklenených liekoviek liekovkami plastovými. Podobne ako v potravinárstve je dôvodom lepšia manipulácia, nižšia hmotnosť a samozrejme cena.
U niektorých spotrebiteľov vyvoláva používanie plastových fliaš stále pochybnosti. Nie sú plastové liekovky škodlivé? Neuvoľňujú sa v plastových fľašiach škodlivé látky do ich obsahu? V tomto článku prinášame najdôležitejšie informácie o PET fľašiach, aby sme tieto pochybnosti rozptýlili.

Čo je vlastne PET, používaný pri výrobe plastových liekoviek a fliaš pre potraviny.

Polyetyléntereftalát - PET sa vyrába polykondenzáciou dimetalteraftalátu a etylenglykolu. Patrí medzi lineárne (termoplastické) polyestery. Výborne odoláva olejom, je málo priepustný pre kyslík a oxid uhličitý. Má vynikajúce bariérové vlastnosti voči zápachu prípadne aromatickým látkam. Odbornou literatúrou je udávaná maximálna dlhodobá teplota použitia v rozmedzí -80°C až 130°C.
Tento materiál sa používa hlavne na balenie rôznych typov vôd, pričom oblasť jeho použitia sa neustále zvyšuje. V poslednom období nahrádza sklo aj pri výrobe liekoviek a ďalších obalov pre farmáciu.

Legislatívne požiadavky na PET obalové materiály

PET fľaše a teda aj plastové liekovky musia byť vyrábané tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli:
a) ohroziť zdravie ľudí alebo
b) spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín alebo
c) spôsobiť zhoršenie senzorických vlastností.

Výrobcovia sú povinní vyrábať plastové liekovky z vhodných vstupných surovín (PET granulát, PET predlisky) v súlade s platnou legislatívou a zároveň sú povinní zabezpečiť kontrolu finálnych výrobkov – plastových liekoviek formou testovania týchto výrobkov. 

Záver

Na základe dostupných informácií je možné konštatovať, že PET fľaše a teda aj plastové liekovky pri správnom procese výroby, skladovania, distribúcie a používania spotrebiteľom nepredstavujú zdravotné riziko pre spotrebiteľa vo vzťahu k látkam, ktoré by mohli migrovať z PET fliaš a tak ohroziť zdravie ľudí.

Informácie boli čerpané zo stránky Úradu verejného zdravotníctva SR

© Copyright 2012 - 2024. Powered by icart.sk
  Back To Top