Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok a podmienky uplatňovania reklamacií - Liekovky.sk

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka (ďalej OZ) a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakupený v internetovom obchode LIEKOVKY.SK, prevádzkované firmou BIW s.r.o., Čsl.Armády 6, 93401 Levice (ďalej len predávajúci) a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

ČLÁNOK I.
  Právo na reklamáciu vadného alebo poškodeného tovaru

  Ak vznikne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jej opotrebovania, nesprávneho používania alebo zásahu do jej mechanizmu či konštrukcie (§619OZ).
Ak kupujúci uplatní právo na reklamáciu, je predávajúci alebo iný poverený pracovník povinný o reklamacii rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V prípade, keď rozhodnutie o zabezpečení reklamacie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu na vybavenie reklamácie.
 Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 V prípade nezrovnalostí v počte kusov dodaného tovaru je potrebné vyplniť reklamačný formulár uvedený na našej stránke a najneskôr do druhého dňa ho zaslať mailom na adresu.  V prípade poškodeného tovaru urobiť fotodokumentáciu vrátane vnútorného balenia, vyplnenia balíka bublinkovou fóliou a inými výplňami ako aj vonkajšie zabalenie balíka a najneskôr do druhého dňa ho zaslať v prílohe reklamačného formulára. Bez zaslania vyplneného reklamačného formulára nemôže byť reklamácia uznaná.

ČLÁNOK II.
  Lehota pre uplatnenie reklamacie

  Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Deň predaja je nutné doložiť bločkom, faktúrou alebo iným dokladom o kúpe a zaplatení tovaru. Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby. Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový, beží nová záručná doba odo dňa výmeny(§627/2OZ).

ČLÁNOK III.
  Vybavenie reklamácie-odstraniteľná vada

  Ak ide o vadu, ktorú možno opraviť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne opravená (§622OZ). V prípade že kupujúci reklamuje chybu tovaru alebo ich celku, môže predávajúci odstrániť závadu výmenou chybného dielu za nový, bezchybný. Za odstraniteľné vady sa považujú také, kde ich odstránením (opravou,výmenou) neutrpí vzhľad, funkcia ani kvalita. Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní od dátumu prevzatia reklamácie. Ak ide o odstrániteľú chybu môže kupujúci požadovať :

 ČLÁNOK IV.
 Vybavenie reklamácie-neodstraniteľná vada

  Za neodstraniteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo by ich opravou utrpel vzhľad, kvalita a funkcia tovaru (§623OZ). Ak ide o neodstraniteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkčný, kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

 ČLÁNOK V.
 Nárok na uplatnenie reklamacie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

ČLÁNOK VI.
  Predanie reklamácie k posúdeniu

  Pokiaľ kupujúci bude chcieť zaslať akýkoľvek tovar na reklamáciu do firmy BIW s.r.o., e nutné prepravný obal označiť nápisom REKLAMÁCIA a zásielku vybaviť všetkými vyššie uvedenými náležitosťami a vyplneným Reklamačným formulárom (Reklamačný formulár tvorí prílohu č.1 tohoto "Reklamačného poriadku"). Tovar, ktorý zašle kupujúci bez týchto náležitostí, je predávajúci oprávnený zaslať späť na jeho náklady. Kupujúci zašle predávajúcemu vadný tovar na svoje náklady. Opravený alebo vymenený tovar posiela predávajúci tiež na svoje náklady. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar na reklamačné oddelenie firmy osobne. Aj v tomto prípade je nutné mať všetky požadované náležitosti.

ČLÁNOK VII.
  Záverečné ustanovenia

  Tento reklamačný poriadok ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 1.12.2020 do vydania nového. Všetko ostatné sa riadi Obchodným zákonníkom.

1.1.2011

© Copyright 2012 - 2024. Powered by icart.sk
  Back To Top